Book «The Pressure of Light»

This book is an attempt to collect poetry of different authors in one anthology. The texts are by Oleksandr Khubetov, Oleksiy Torkhov, Albina Pozdniakova, Anatolyi Hrybanov, Vasyl Starun, Vyacheslav Paseniuk, Genadyi Susuyev, Georgy Tarbaya, Yevhenyi Popovchenko, Yevhenyi Baranov, Olena Zaslavska and others.

Author:
Hubetov Alexander, Alex Torkhov, Albina Pozndyakova, Anatoly Gribanov, Basil Starunya Vyacheslav Paseniuk, Gennady Susuyev, George Tarbay, Eugene Popovchenko, Eugene Baranov, Elena Zaslavskaya and others.
Keywords:

Add memory